ATERNITY


Rozwiązanie Aternity dotyczące doświadczeń użytkownika końcowego oraz monitorowania wydajności aplikacji


Wyzwanie biznesowe

Na skutek cyfrowej transformacji, inwestycje korporacyjne w architekturę chmurową, mobilną oraz mikrousług zwróciły uwagę na kwestię doświadczeń użytkownika końcowego i wydajności aplikacji. Osiągnięcie wyników biznesowych – takich jak zwiększenie poziomu przychodów i zadowolenia klientów przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów operacyjnych – zależy od zapewnienia doskonałych doświadczeń cyfrowych zarówno klientom, jak i pracownikom. Aby zrealizować swoje cele biznesowe, przedsiębiorstwa potrzebują wglądu w wydajność wszystkich aplikacji – lokalnych, SaaS, IaaS, PaaS, typu thick client, sieciowych lub mobilnych – jak również wglądu w infrastrukturę typu cloud-native, która je obsługuje.

Kompleksowa widoczność i wgląd w Big Data dzięki Aternity

Aternity zapewnia jedyne zunifikowane rozwiązanie dla doświadczeń użytkownika końcowego (EUE – End User Experience) oraz monitorowania wydajności aplikacji (APM – Application Performance Monitoring), które kontroluje doświadczenia cyfrowe we wszystkich typach aplikacji znajdujących się w korporacyjnym portfolio, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego poziomu jakości danych dla dowolnej skali. Aternity monitoruje i zapewnia wgląd w doświadczenia użytkownika końcowego dla każdej aplikacji mobilnej – lokalnej, w chmurze, internetowej lub korporacyjnej.

Ponadto, ta prawnie zastrzeżona technologia przechwytuje i przechowuje każdą transakcję użytkownika oraz powiązane z nią metadane, aż do głębokich poziomów kodu użytkownika, zapewniając pomiary systemowe w 1-sekundowych odstępach czasu. Takie podejście do dużych zbiorów danych zapewnia kompleksową widoczność potrzebną do szybkiego wyizolowywania i rozwiązywania problemów oraz do natychmiastowego zrozumienia ich wpływu na firmę oraz na użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych.

W przeciwieństwie do innych rozwiązań, które często próbkują transakcje i dokonują pomiarów systemowych w odstępach co minutę lub rzadziej, szczegółowe raportowanie Aternity ujawnia i diagnozuje nawet sporadyczne i nieregularne problemy, eliminując w ten sposób konieczność zgadywania w przypadku wystąpienia komplikacji.

Zapewnianie wysokiej jakości doświadczeń cyfrowych

Aternity oferuje następujące możliwości:
• Brak konieczności przeprowadzania wstępnej konfiguracji (zero-configuration discovery) i natychmiastowe rozpoczęcie monitorowania i analizowania doświadczeń użytkownika końcowego pod kątem klientów oraz pracowników, ich urządzeń, uruchamianych aplikacji oraz podstawowej infrastruktury fizycznej i wirtualnej
• Monitorowanie wydajności aplikacji od punktu jej wykorzystania – urządzenia użytkownika – w czasie, gdy mobilna aplikacja lokalna, w chmurze lub korporacyjna jest wyświetlana na ekranach urządzeń, na których pracuje
• Zrozumienie złożonych zależności aplikacji, nawet w skonteneryzowanych środowiskach chmurowych i mikrousługowych. Szybkie ujawnianie i naprawę nawet najtrudniejszych do wykrycia problemów z kodem, SQL, systemem lub infrastrukturą aplikacji.
• Stosowanie kontekstowej analizy dziennika, aby przechwytywać i przypisywać dane z dziennika do każdej transakcji, w celu uzyskania jeszcze dokładniejszego wglądu.
• Uproszczenie wdrażania i administrowania w ramach całej dynamicznej infrastruktury, w tym – w centrach danych, IaaS, PaaS oraz w środowiskach chmurowych/Kubernetes

Określ wpływ IT na wydajność, przychody i obsługę klienta

Dzięki Aternity, kierownictwo firmy oraz dział IT mogą mierzyć wpływ strategicznych transformacyjnych projektów IT – takich jak cloud-native, mobilność i transformacja centrum danych, jak również bardziej rutynowych taktycznych zmian, takich jak migracja do systemu Windows 10 i aktualizacje aplikacji – na doświadczenia użytkowników końcowych.
• Oceń wpływ zmiany na podstawie analizy doświadczenia użytkownika końcowego – przed i po zmianie infrastruktury, aplikacji lub urządzeń – w celu zapewnienia, że osiągane są żądane rezultaty
• Oceń wpływ finansowy wydajności aplikacji na doświadczenia użytkownika i maksymalizację przychodów, analizując każdą transakcję dokonaną w aplikacjach o kluczowym znaczeniu dla prowadzonej działalności
• Określ, gdzie inwestycja jest najbardziej potrzebna, analizując wydajność IT w stosunku do umów o gwarantowanym poziomie doświadczeń (XLA – Experience Level Agreements) pod kątem działów lub lokalizacji
• Analizuj trendy w przyswajaniu aplikacji w całym przedsiębiorstwie, aby śledzić skuteczność kluczowych inicjatyw strategicznych, takich jak cloud-native, mobilne i wirtualizacja

Powierz działowi IT odpowiedzialność za wyniki biznesowe, poprzez ustanowienie umów o gwarantowanym poziomie doświadczeń (XLA), które spełniają oczekiwania biznesowe w zakresie czasu reakcji – postrzeganego przez użytkownika końcowego – w zakresie kluczowych działań biznesowych przeprowadzanych w dowolnej aplikacji lokalnej, chmurowej, internetowej lub mobilnej, a następnie oceń każde przeprowadzenie takiej czynności przez każdego użytkownika pod kątem XLA.

Proaktywnie identyfikuj i rozwiązuj problemy – od samego urządzenia użytkownika po backend.

Dzięki Aternity, zespoły DevOps mogą proaktywnie wykrywać i analizować incydenty związane z aplikacjami, oraz uzyskać pełną widoczność operacyjną aplikacji wdrażanych na platformach typu cloud-native, w tym: Pivotal Platform, Red Hat OpenShift, Azure Kubernetes Service (AKS), Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS), oraz Google Kubernetes Engine (GKE).
• Uaktualnij swoje monitorowanie wydajności aplikacji do praktyk stosowanych dla dużych zbiorów danych – dzięki zastrzeżonej prawnie technologii, która skaluje się do przechwytywania miliardów transakcji dziennie, bez konieczności poświęcania poziomu kompletności danych.
• Śledź transakcje od użytkownika po backend, jednocześnie automatycznie scalając rozproszone śledzenie oparte na obserwowalności w drzewach wywołań transakcji.
• Szczegółowo odtwarzaj zdarzenia, aby rozwiązywać problemy z aplikacją. Aternity przechowuje zapis każdej transakcji wraz z 1-sekundowymi wskaźnikami pomiarowymi i szczegółowymi drzewami wywołań wraz z parametrami, adresami URL, informacjami o użytkowniku i połączeniami z serwisem internetowym.
• Rozpatruj i analizuj miliardy transakcji, stosując mierniki o wysokiej szczegółowości. Korzystaj z uczenia maszynowego wraz z innowacyjnymi wizualizacjami, aby odkrywać anomalie i dochodzić do konkluzji istotnych z punktu widzenia prowadzenia przedsiębiorstwa.
• Zmniejsz koszty utrzymywania w chmurze, optymalizując elementy aplikacji, które zużywają najwięcej zasobów. Stale monitoruj swoją dynamiczną infrastrukturę i kontroluj konkurowanie o zasoby, zanim wywrze to wpływ na użytkowników, w tym – powodując efekt noisy neighbor oraz problemy związane z siecią.

Bezproblemowo śledź każdą transakcję, od urządzenia użytkownika po backend aplikacji, jednocześnie ujawniając wąskie gardła i błędy w kodzie aplikacji, SQL, zasobach systemowych, kontenerach i mikrousługach – w chmurze i poza nią. Natychmiast zobacz skutki finansowe najbardziej czasochłonnych transakcji.

Monitoruj doświadczenia użytkownika końcowego dowolnej aplikacji mobilnej – lokalnej, w chmurze lub korporacyjnej

Aternity umożliwia Zespołom ds. obsługi użytkowników końcowych szybkie rozwiązywanie problemów użytkowników końcowych poprzez automatyczne wykrywanie każdej aplikacji używanej w przedsiębiorstwie i korelowanie jej wydajności i stanu – widzianego przez użytkownika końcowego – z wydajnością i stanem urządzenia, na którym działa.
• Automatycznie sprawdzaj skargi użytkowników – nie ma potrzeby nadmiernego przepytywania użytkowników ani dokładnego pomiaru czasu
• Rozwiązuj problemy w czasie rzeczywistym na bazie wcześniejszych danych, nieinwazyjnie, bez wpływu na produktywność użytkownika
• Wyizoluj przyczynę problemów do urządzenia użytkownika, sieci, lub serwera, aby ograniczyć zgadywanie, co je powoduje
• Szybko rozwiązuj problemy, zagłębiając się w szczegóły dotyczące urządzenia, aby wskazać konkretne elementy urządzenia powodujące problem

Przeglądaj wszystkie aplikacje użytkownika działające na dowolnym urządzeniu, identyfikuj każdą przeprowadzona operacje biznesową, śledź czas reakcji w porównaniu z poziomem bazowym – pod kątem jego odbioru przez użytkownika, i używaj statusów oznaczonych kolorami, aby natychmiast weryfikować skargi dotyczące niskiej wydajności aplikacji.